MRZÍ NÁS TO,
ALE DÁL NEMŮŽEŠ

Podle našeho marketingového kodexu nejsi oprávněn/a prohlížet požadovaný obsah stránek.

Rozumím

Náš slib

Jako zodpovědný výrobce si potřebujeme ověřit tvůj věk, abychom dodrželi závazek zodpovědnosti našich značek na trhu.

Prosím, vyplň své datum narození:

Pro další informace o zodpovědné propagaci našich produktů, prosím kliněte na odkaz Marketingový kodex Mars .

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

“Soutěž o 300 EUR každý den!”

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže “Soutěž o 300 EUR každý den!“ (dále jen „soutěž“) konané v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je:

PROMOANGEL s.r.o.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00

IČO: 29024463

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

Zadavatel soutěže je:

Mars Czech s.r.o.

se sídlem: Michelská1552/58, Praha 4 - Michle, PSČ 141 00,

IČO: 28444914

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141999

(dále jen „zadatavel“ či „zadavatel soutěže“)

Technickým správcem soutěže je:

2FRESH s.r.o.

se sídlem: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praha 3, PSČ: 130 00

IČO: 27442195

společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113067

(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

 1. Termín a místo konání soutěže
 1. Soutěž bude probíhat v termínu od 9. 9. 2018 00:00:00 hod do 3. 11. 2018 23:59:59 hod včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
 2. Soutěž je v době svého konání pro účely účasti a určení výherců rozdělena na jednotlivé, samostatně vyhodnocované soutěžní dny. Soutěžním dnem se pro účely této soutěže rozumí každý jednotlivý den v době jejího konání vždy od 00:00:00 hod do 23:59:59 hod (dále jen „soutěžní den“ či společně jako „soutěžní dny“)
 1. Účastníci soutěže
 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba na svéprávnosti neomezená osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě (a není ze soutěže vyloučena dle odst. 2 níže), která se v době konání soutěže platně se registruje do soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

 1. Soutěžní výrobek
 1. Soutěž se vztahuje na výrobky zadavatele: Snickers 50g, Twix 50g, Bounty 57g, Snickers 75g, Twix 75g prodávané v době a místě konání soutěže v soutěžních obalech komunikujících tuto soutěž. Do soutěže nejsou zařazeny tzv. multipacky uvedených výrobků (dále také souhrnně jako „soutěžní výrobek“).
 2. Každý soutěžní výrobek obsahuje 1 soutěžní kód umístěný na vnitřní straně obalu (dále jen „soutěžní kód“).
 1. Mechanika soutěže
 1. Zájemce se zapojí do soutěže tím způsobem, že:

 1. v době a místě konání soutěže zakoupí alespoň 1ks soutěžního výrobku (nákup 1 ks soutěžního výrobku dále jen „soutěžní nákup“). Zájemce je povinen si uschovat veškeré obaly od soutěžních výrobků s unikátními soutěžními kódy – jejich předložení je jednou z podmínek vzniku a prokázání nároku na výhru v soutěži.

 1. následně, opět v době konání soutěže, zájemce navštíví soutěžní webové stránky www.vyhraj300.cz (dále jen „soutěžní web“), kde v soutěžní aplikaci do registračního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) zcela a pravdivě zadá níže uvedené údaje:
 • své jméno a příjmení,
 • město bydliště na území České republiky,
 • platnou e-mailovou adresu,
 • heslo pro přístup k osobnímu profilu (viz níže),

potvrdí, že se seznámil s pravidly této soutěže, že je starší 18 let, udělí souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. VII. těchto pravidel a soutěžní formulář pomocí funkčnosti soutěžního formuláře odešle technickému správci soutěže.

 1. Po doručení zcela a pravdivě vyplněného soutěžního formuláře technickému správci soutěže bude zájemci vytvořen tzv. osobní profil (dále a výše jen „osobní profil“), pomocí kterého bude do soutěže vkládat své soutěžní vstupy (viz níže). V souvislosti se vznikem osobního profilu bude zájemci na e-mailovou adresu uvedeno v registračním formuláři zaslán e-mail s odkazem pro potvrzení registrace do soutěže. Okamžikem klepnutím na uvedený odkaz je zájemce registrován do soutěže a stává se soutěžícím (dále jen „soutěžní registrace“).

Každý soutěžící je oprávněn učinit v době konání soutěže pouze jednu soutěžní registraci. Opakovanou registraci téhož soutěžícího (uvedení stejných údajů) nebude technicky možné provést s tím, že případný/é pokus/y o opakovanou registraci (i s užitím rozdílných údajů, např. e-mailová adresa, týmž soutěžícím) může zadavatel i organizátor vyhodnotit jako jednání v rozporu s pravidly soutěže a je oprávněn příslušného soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Tedy v době konání soutěže může mít každý jednotlivý soutěžící založen (a užívat) pouze jeden soutěžní profil.

Po provedení úspěšné soutěžní registrace se soutěžící může prostřednictvím své e-mailové adresy a svého hesla přihlásit do osobního profilu, kde může pomocí funkčnosti tohoto osobního profilu odesílat do soutěže v době jejího konání své soutěžní vstupy. Soutěžním vstupem se pro účely této soutěže rozumí technickému správci doručený formulář, ve kterém bude uveden unikátní soutěžní kód (dále také „soutěžní vstup“).

Po přihlášení do osobního profilu může soutěžící zaslat technickému správci soutěže svůj soutěžní vstup obsahující unikátní soutěžní kód. Každý jednotlivý soutěžní kód lze v soutěži použít jen jednou s tím, že z hlediska zařazení do vyhodnocení soutěže se bude přihlížet pouze k prvnímu odeslání soutěžní kódu (resp. soutěžního vstupu). Po odeslání je konkrétní soutěžní kód zneplatněn (pro další účast v soutěži). Počet soutěžních vstupů, které může soutěžící učinit v konkrétní soutěžní den (a tedy i v době konání soutěže) není, za dodržení výše uvedených podmínek, jakkoliv omezen (vždy však musí provést nový soutěžní nákup).

 1. Vyhodnocení soutěže
 1. Do každého soutěžního dne je vložen 1 ks výhry

 1. Výherci soutěžního dne budou určeni losováním provedeným technickým správcem soutěže dne následujícího skončenému soutěžnímu dnu. Losováno bude vždy ze všech platných soutěžních vstupů provedených v rámci vyhodnocovaného soutěžního dne. O každém losování bude vyhotoven písemný protokol.

Výherci se tak v každém soutěžním dni stane max. 1 soutěžící, kteří zcela a řádně splní pravidla soutěže a zároveň bude vylosován v rámci příslušného soutěžního dne technickým správcem soutěže. Každý soutěžní den se vyhodnocuje zcela samostatně, soutěžní vstupy se mezi jednotlivými soutěžními dny jakkoliv nepřesouvají.

 1. V případě, že bude v rámci soutěžního dne (popř. celé soutěže) učiněno méně platných soutěžních vstupů, než je výher vložených do příslušného soutěžního dne (resp. do celé soutěže), popř. nebude možné výhry rozdělit z jiných relevantních důvodů (v souladu s těmito pravidly), nerozdané výhry propadají zadavateli, který rozhodne o jejich dalším užití.

 1. Výhry v soutěži a jejich předání
 1. Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

Peněžitá částka 300 EUR

 • do soutěže je vloženo 56 ks výhry (1ks do každého soutěžního dne)
 • každý jednotlivý soutěžící může v celé soutěži získat max. 1 ks výhry

(dále také jako „výhra“)

 1. Vylosovaní účastníci budou o svém vylosování informováni na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to do 1 dne od vyhodnocení příslušného soutěžního dne (dále jen „výherní zpráva“). Na uvedenou výherní zprávu je účastník povinen odpovědět do 10 pracovních dnů ode dne jejího odeslání technickým správcem soutěže. Součástí odpovědi na výherní zprávu musí být jméno, příjmení a město bydliště (pro ověření údajů ze soutěžního formuláře), číslo bankovního účtu, na který má být přikázána výhra a scan/fotografie obalu soutěžního výrobku obsahující čitelný soutěžní kód, jenž byl součástí vstupu soutěžícího, na základě kterého byl tento vylosován. V případě pochybností o pravosti obalu soutěžního výrobku je zadavatel (a to i prostřednictvím organizátora či technického správce) oprávněn si vyžádat od příslušného soutěžícího originál soutěžního obalu s unikátním soutěžním kódem a soutěžící je povinen jej zadavateli (popř. organizátorovi či technickému správci) doručit na jím určenou adresu a jím určené lhůtě. Pokud tento účastník nedoručí na sdělenou e-mailovou adresu odpověď na výherní zprávu ve shora uvedeném termínu, popř. bez scanu/fotografie obalu soutěžního výrobku s čitelným soutěžním kódem nebo požadovaných údajů, údaje v ní uvedené nebudou úplné či odpovídat údajům uvedeným v registračním formuláři (a změna nebude hodnověrně odůvodněna) nebo soutěžním vstupu, popř. nedoručí ve lhůtě originál příslušného obalu soutěžního výrobku, soutěžící bude ze soutěže vyloučen, nestane se výhercem v soutěži (nárok na výhru mu nevzniká), a ta propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití (zadavatel je však oprávněn, v případě nízké intenzity porušení a rychlé nápravy, účastníka ze soutěže nevyloučit).

 1. Výhry budou přikázány z eurového účtu na bankovní účet, který výherce uvedl v odpovědi na výherní zprávu, a to s užitím směnného kurzu (z EUR do CZK směnný kurz relevantní pro den převodu) příslušné banky, ve které je založen eurový účet. Výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 30 dnů od kontroly splnění podmínek soutěže dle předcházejícího odstavce s kladným výsledkem. V případě požadavku zadavatele (či jím určeného subjektu) k zaslání originálu příslušného obalu soutěžního výrobku může být lhůta rozeslání výher (vznikne-li na ně nárok) přiměřeně posunuta. Zájemce účastí v soutěži výslovně souhlasí s tím, že v případě, že se stane výhercem výhry, bude jeho jméno a město zveřejněno na soutěžním webu.

 1. Organizátor, technický správce ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

 1. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
 1. Účastí v této soutěži zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, město bydliště, e-mail, soutěžní kód/y, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas soutěžní registrace, datum a čas soutěžních vstupů, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o věku nad 18let, a v případě výhry i údaj o výhře, číslo bankovního účtu, údaj o předání výhry a související komunikace,
 2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.
 3. Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu zadavatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.
 4. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku registrace do soutěže až do vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži.
 5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
 6. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě organizátora a technického správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
 7. Zájemce (resp. soutěžící) může kdykoliv souhlas odvolat volbou „zrušit účet“ přímo ve svém osobním profilu nebo na e-mailu privacy@effem.com. Zájemce (resp. soutěžící) může uplatnit také ostatní práva zájemce/soutěžícího a v případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na zadavatele na jeho adrese nebo na e-mailu contact@cz.mars.com. Na tomto e-mailu může zájemce/soutěžící podat k zadavateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
 8. Zájemce svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb zadavatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy zájemců/soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu, která uplyne dovršením 5 let od ukončení soutěže.
 9. Zájemce (resp. soutěžící) bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Zájemce (resp. soutěžící) má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Zájemce (resp. soutěžící) má rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Zájemce (resp. soutěžící) má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Zájemce (resp. soutěžící) nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Výměna výher či výměna peněžitého plnění za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 2. Organizátor, technický správce ani zadavatel neodpovídají za žádné škody a/nebo újmy způsobené účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherce není oprávněn požadovat od organizátora ani zadavatele soutěže žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry.

 1. Organizátor, technický správce ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 2. Účastí v soutěži projevuje každý zájemce svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 3. Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, ve formě číslovaných dodatků, a zveřejněno na www.vyhraj300.cz.
 4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže
 5. Zadavatel (popř. jím určená osoba) si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže. Pouze zadavatel (popř. jím určená osoba) je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.
 6. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že zadavatel, technický správce či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

 1. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění podmínek soutěže leží břemeno tvrzení i břemeno důkazní na zájemci/soutěžícím.

 1. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

 1. Úplná pravidla soutěže budou po dobu soutěže uveřejněna na internetových stránkách www.vyhraj300.cz.

V Praze, dne 5. 9. 2018


Dodatek č. 1

k pravidlům spotřebitelské soutěže “Soutěž o 300 EUR každý den!”

Smyslem tohoto Dodatku č. 1 je závazná úprava spotřebitelské soutěže “Soutěž o 300 EUR každý den!”

Organizátorem soutěže je:

PROMOANGEL s.r.o.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00

IČO: 29024463

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

Zadavatel soutěže je: 

Mars Czech s.r.o.

se sídlem: Michelská1552/58, Praha 4 - Michle, PSČ 141 00,

IČO: 28444914

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141999

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Technickým správcem soutěže je:

2FRESH s.r.o.

se sídlem: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praha 3, PSČ: 130 00

IČO: 27442195

společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113067

(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

V souladu s ustanovením čl. VIII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 5. úplných pravidel spotřebitelské soutěže “Soutěž o 300 EUR každý den!” se rozhodl pořadatel soutěže upravit tato pravidla, a to tak, že:

 1. Původní znění čl. I. „Termín a místo konání soutěže“, odst. 1:

Soutěž bude probíhat v termínu od 9. 9. 2018 00:00:00 hod do 3. 11. 2018 23:59:59 hod včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

se nahrazuje zněním:

Soutěž bude probíhat v termínu od 10. 9. 2018 00:00:00 hod do 4. 11. 2018 23:59:59 hod včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

 1. Dobou konání soutěže v ostatních ustanoveních úplných pravidel spotřebitelské soutěže “Soutěž o 300 EUR každý den!” je myšlena doba konání soutěže ve znění tohoto Dodatku č. 1.

 1. Původní znění čl. III. „Soutěžní výrobek“, odst. 1:

Soutěž se vztahuje na výrobky zadavatele: Snickers 50g, Twix 50g, Bounty 57g, Snickers 75g, Twix 75g prodávané v době a místě konání soutěže v soutěžních obalech komunikujících tuto soutěž. Do soutěže nejsou zařazeny tzv. multipacky uvedených výrobků (dále také souhrnně jako „soutěžní výrobek“).

se nahrazuje zněním:

Soutěž se vztahuje na výrobky zadavatele: Snickers 50g, Twix 50g, Bounty 57g, Mars 51g, Snickers 75g, Twix 75g , Mars 70g prodávané v době a místě konání soutěže v soutěžních obalech komunikujících tuto soutěž. Do soutěže nejsou zařazeny tzv. multipacky uvedených výrobků (dále také souhrnně jako „soutěžní výrobek“).

 1. Soutěžním výrobkem v soutěži v ostatních ustanoveních úplných pravidel spotřebitelské soutěže “Soutěž o 300 EUR každý den!” je myšlen soutěžní výrobek ve znění tohoto Dodatku č. 1.

Tato změna pravidel ve znění Dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění na www.vyhraj300.cz.

Ostatní ustanovení úplných pravidel spotřebitelské soutěže “Soutěž o 300 EUR každý den!” zůstávají touto změnou ve znění Dodatku č. 1 nedotčena.

V Praze, dne 12. 9. 2018